Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-07-05
Naujienos arrow Bendrasis ugdymas
Ugdymo proceso organizavimas 2019-2020 m.m. Spausdinti El. paštas

  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2019-2020 m. m.

 


1. 1 – 8 kl. ugdymo proceso pradedamas 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis/savaitėmis

1-4 klasės

2020-06-09

175/35

5-8 klasės

2020-06-23

185/37

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

3. 1-8 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 

 

1-4 klasės

5-8 klasės

I pusmetis

2019-09-02 – 2020-01-31

2019-09-02 – 2020-01-31

II pusmetis

2020-02-01 –2020-06-09

2020-02-01 –2020-06-23

 

4. 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens (1-8 kl.)

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų) (1-8 kl.)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos (1-8 kl.)

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų) (1-8 kl.)

2020-04-14

2020-04-17

 

5. Suderinus su Progimnazijos taryba 1-8 klasių mokiniams skiriamos vasaros atostogos.

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Vasaros (1-4 kl.)

2020-06-10

2020-08-31

Vasaros (5-8 kl.)

2020-06-25

2020-08-31

6. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai (toliau – kultūrinė pažintinė veikla)  per mokslo metus 1-8 klasėse skiriamos 9 ugdymo proceso  dienų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma ,,Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai /teminiai planai. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriumi. Jei pamokos nevyko dėl pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei keliančių situacijų, dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma ,,Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai/teminiai planai (intensyvinamas ugdymo procesas, jungiamos temos, skiriamos rezervinės pamokos ir kt.).

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-11-27 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing