Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:40
II.8:45 - 9:25
III.9:35 - 10:15
IV.10:25 - 11:05
V.11:30 - 12:10
VI.12:20 - 13:00
VII.13.10 - 13.50
VIII.13.55 - 14.35
IX.14.40 - 15.20
X.15.25 - 16.05

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2021-06-13
Naujienos arrow Bendrasis ugdymas
Ugdymo proceso organizavimas 2020-2021 m.m. Spausdinti El. paštas
 

2020-2021 mokslo metų ugdymo planas
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M. M.

 

 

  • 1–8 kl. ugdymo proceso pradedamas 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:


Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė dienomis/savaitėmis

1–4 klasės

2021-06-16

175/35

58 klasės

2021-06-23

185/37


 


  • Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.


  • 1-8 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais:


 


 

1-4 klasės

5-8 klasės

I pusmetis

2020-09-01 – 2021-01-29

2020-09-01 – 2021-01-29

II pusmetis

2021-02-01 – 2020-06-09

2021-02-01–2021-06-23


 


  • 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:


 


Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens (18 kl.)

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) (14 kl.)

2020-12-14

2021-01-03

Žiemos (Kalėdų) (58 kl.)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos (18 kl.)

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų) (18 kl.)

2021-04-06

2021-04-09


 


  • Suderinus su Progimnazijos taryba 1-8 klasių mokiniams skiriamos vasaros atostogos.


 


Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Vasaros (14 kl.)

2021-06-17

2021-08-31

Vasaros (58 kl.)

2021-06-25

2021-08-31


 


  • Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai (toliau – kultūrinė pažintinė veikla)  per mokslo metus 18 klasėse skiriamos 10 ugdymo proceso  dienų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.


  • Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir pan.), gali būti koreguojamas/laikinai stabdomas/organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatyta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5d. įsakyme Nr. V-1159 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo.


  • Mokyklos direktorius, esant ypatingoms aplinkybėms, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, sustabdymo ar vykdymo nuotoliniu būdu. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos direktoriaus sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriumi. Jei pamokos nevyko dėl pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei keliančių situacijų, dienyne žymimos datos ir pamokos turinio grafoje rašoma ,,Pamoka nevyko dėl ...“. Esant ligos pandemijai ar kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių ir mokytojų sveikatai ar gyvybei, gali būti vykdomas nuotolinis ugdymas. Tokiais atvejais koreguojami ilgalaikiai/teminiai planai (intensyvinamas ugdymo procesas, jungiamos temos, skiriamos rezervinės pamokos ir kt.).  Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms aplinkybėms negali būti mažinamas.


 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2021-05-07 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing