Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-11-13
Naujienos arrow Neformalusis švietimas
Neformalusis švietimas Spausdinti El. paštas

Neformaliojo vaikų ugdymo organizavimas progimnazijoje 2018 – 2019 m. m.

 

Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK - 2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115).

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės, jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. Vaikų muzikos, dailės, meno, sporto ar kitoje mokykloje išeita ilgalaikio meninio ugdymo programa gali būti pripažįstama kaip profesinio mokymo modulis.

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal neformaliojo vaikų ugdymo programas, turintis darbo patirties ir kompetencijų.

Neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo (įstaigos) parengta ir neformaliojo švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus (būrelius, projektus ir kt.) mokiniai renkasi laisvai, atsižvelgdami į jų veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Užsiėmimai yra neprivalomi, laisvai keičiami.

• Progimnazijoje susitarta, jog 2018 – 2019 m. m. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12. Atskirais atvejais, atsižvelgiant į ugdymo veiklos specifiką, turimas mokymo lėšas, neformaliojo švietimo grupėje gali būti nustatomas kitas privalomas mažiausias mokinių skaičius.

• Pagal BUP nuostatas 2018 – 2019 m. m. neformaliajam švietimui skirta: 1– 4 klasėse – 32, 5 – 8 klasėse – 30 savaitinių val., iš viso 1 – 8 klasėse – 62 savaitinės val.

• Remiantis Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 2018 – 2019 m. m. BUP, 2017 m. veiklos programa, mokyklos tradicijomis, mokinių poreikių apklausos duomenimis, prioritetinės mokyklos neformaliojo švietimo kryptys – meninis ugdymas, sveika gyvensena, sportas, IKT.

Neformaliojo švietimo valandų panaudojimas:

1. Muzikiniam ugdymui (dainavimui ansambliuose, choruose, muzikavimui instrumentiniuose ansambliuose) – 24 val.

2. Sveikai gyvensenai ir sportui – 12 val.

3. Intelektualiniam ugdymui (ankstyvajam matematiniam - loginiam ugdymui, IKT pritaikymui, ekonomikai) – 9 val.

4. Etnokultūrai – 6 val.

5. Meniniam ugdymui (dailei, fotografijai, teatrui) – 5 val.

6. Gamtos pažinimui, ekologiniam ugdymui – 4 val.

7. Techninei kūrybai – 1 val.

8. Kalbiniam ugdymui – 1 val.

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2018 - 2019 m.m.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018-10-09 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing