Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-01-21
Naujienos
Socialinė veikla Spausdinti El. paštas
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS VEIKLOS ATLIKIMO BŪDŲ BEI TRUKMĖS TVARKA

 

 • Mokinių socialinė veikla organizuojama remiantis Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo plano 2011 – 2012 m.m., patvirtinto Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktoriaus 2011 m. 31 d. įsakymu Nr. V - 237 , 97 punktu.

 • Socialinė veikla - neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, siejama su mokyklos ugdymo tikslais, poreikiais, tradicijomis, turimomis sąlygomis.

 • Socialinės veiklos tikslas - bendrųjų kompetencijų (komunikavimo, pažinimo, socializacijos, iniciatyvumo, kūrybiškumo ir kt.), būtinų prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymas.

 • Veikla organizuojama ir vykdoma remiantis demokratiškumo, visuotinumo, prieinamumo, laisvanoriškumo, aktualumo principais (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. MP-10, 2011-06-15).

 • Socialinės veiklos organizatoriai – klasių vadovai/kuratoriai, mokytojai, techninio personalo darbuotojai, administracija.

 • Į socialinės veiklos planavimą ir organizavimą yra įtraukiami mokyklos socialiniai partneriai, mokinių tėvai.

 • Veikla vykdoma kultūrinei, pažintinei ir kt. veiklai skirtu bei kitu laisvu nuo užsiėmimų laiku.

 • Socialinė veikla fiksuojama mokinio pažymių knygelės gale specialiai tam skirtoje vietoje (nurodoma data, turinys, organizatorius, trukmė, pasirašoma).

 • 5 – 8 klasių mokiniai per mokslo metus socialinei veiklai turi skirti nustatytą valandų skaičių: 5 klasėse – 5 val., 6 kl. – 6 val., 7 kl. – 7 val., 8 kl. – 8 val. Socialinių valandų apskaitą mokslo metų pabaigoje vykdo klasės vadovas.

Organizuojant socialinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus:

 • 5 – 6 kl. mokinių socialinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą, stiprinimą klasėje, mokyklos bendruomenėje. Pvz.: mokiniai gali dalyvauti aplinkos tvarkymo, švaros palaikymo darbuose, organizuoti savitarpio pagalbos grupes (pvz.: lankyti sergančius klasės draugus, padėti atsiliekantiems moksle ir t.t.).

 • 7 – 8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldos, vietos bendruomenės, jaunimo organizacijų veikloje. Pvz.: rengiant kultūrinius renginius bendruomenės nariams, dalyvaujant šalpos ir socialinės paramos akcijose, tiriant bendruomenės narių poreikius, padedant juos tenkinti (pavyzdžiui, padėti mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams) ir pan.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-11-24 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing