Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-08-03
Konferencijoje dalintasi inkliuzinio ugdymo patirtimi Spausdinti El. paštas

2016 m. lapkričio 4 - osios rytą į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją sugužėjo virš 90 svečių iš visos šalies ugdymo įstaigų nuo Klaipėdos iki Vilniaus: mokytojai, įstaigų vadovai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

Rengiant programą „Inkliuzinio ugdymo veiksmingumo ir gerovės praktika tenkinant įvairius besimokančiųjų poreikius“, stengiausi atliepti 2016 - 2017 mokslo metams Švietimo ir mokslo ministerijos keliamus pagrindinius tikslus ir uždavinius, glaudžiai susijusius su inkliuziniu ugdymu. Konferencijos tikslas - plėsti bendradarbiavimą, dalinantis gerąja patirtimi, aktyvinant inkliuzinio švietimo pedagogines kompetencijas, suvokiant įtraukiojo švietimo svarbą, siekiant kokybės ir gerovės specialiajame ugdyme. Buvo labai malonu klausytis pranešimų, nes kiekvienas jų atitiko konferencijos tikslą.

Plenarinio posėdžio metu ŠU UMSGF socialinių mokslų daktarė, docentė, specialiosios katedros vedėja Lina Miltenienė iškėlė hipotezę „Gera mokykla ₌ inkliuzinė mokykla?“. Valandą trukusiame pranešime buvo išsakytos svarbiausios inkliuzinio ugdymo nuostatos, paremtos moksliniais tyrimais, tarptautinių organizacijų išvadomis, kuriose teigiama, kad visiems visuomenės nariams turi būti užtikrintas kokybiškas ugdymasis, pripažįstant ir gerbiant jų įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Docentės pranešimą paįvairino vaizdo medžiaga, kurioje stebėjome naujas ugdymo(si) strategijas klasėje, gamtoje, kitoje neformalioje aplinkoje, išgirdome pozityvius vertinimus vaikų pasisakymuose, jų mokytojų komentaruose.

Šiaulių PPT socialinė pedagogė Ligita Mickienė įtikinančiai, įtaigiai pristatė pranešimą „Psichosocialinė pagalba vaikui turinčiam elgesio sunkumų“. Pedagogė teigė, kad pagalbos sėkmė priklauso ne tiek nuo komandos kvalifikacijos, kiek nuo individualių ugdytojų savybių: energijos, pakantumo, ištvermės, nusiteikimo dirbti tiek, kiek reikės, nuo vaiko, jo šeimos pasitikėjimo ir noro bendradarbiauti su specialistais.

Joniškio rajono PPT logopedė Laima Paulauskienė savo pranešime iškėlė hipotezę, kad kalbiniai gebėjimai ir kalbos panaudojimas mokantis - tai silpnoji šiuolaikinių vaikų mokymosi dalis. Rašymas ir skaitymas yra daugiaetapis procesas, o skaitymas – visų dalykų mokymosi pamatas. Prof. R. Gouzman įrodė, kad sąvoka be vaizdinio “tuščia”, vaizdinys be sąvokos - “aklas”.

Pietų pertraukos metu konferencijos dalyviai apžiūrėjo ir su autoriais aptarė 6 renginio temą atliepiančius stendinius pranešimus.

Po pertraukos išklausyta dar 13 pranešimų. Su įdomumu klausėmės Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos pedagogų E. Kubilienės ir M. Garnionio patirtimi pagrįsto pranešimo „Individualios mokinio pažangos stebėjimas panaudojant skaitmeninį įsivertinimo įrankį „Voratinklis“. Jų mintis pratęsė specialioji pedagogė V. Minialgaitė iš Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos, pasidalindama savo sukurta metodine priemone „Pažangos laiptai“, skirta emociniam individualios mokinio pažangos skatinimui ir stebėjimui 5 - 8 klasėse. Šiaulių Salduvės progimnazijos specialioji pedagogė L.Tomėnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Zorienė pristatė progimnazijos patirtį nurodydamos, kad pagerinti mokinių pasiekimus gali padėti mokymuisi palankios aplinkos, kuri labai priklauso nuo mokytojų profesionalumo ir geros mokyklos atmosferos, sukūrimas. Apie mokymą mokytis, ugdymo priemonių panaudojimą, pažangos fiksavimą, žinių patikrinimą, gebėjimų vertinimą, ir kitas sėkmės istorijas dalijosi pedagogės iš Šiaulių l/d “Varpelis”, Telšių l/d „Eglutė“, Šiaulių Logopedinės mokyklos, Plungės r. Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos, Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos.

Konferenciją, remdamasi savo kursų klausytojų mintimis, patirtimi ir įdirbiu, baigė logopedė R. Budrienė. Ji pristatė inkliuzinio mokytojo kompetencijas ir pabrėžė, kad dirbant pedagoginį darbą vienas svarbiausių dalykų – kad „mokinys išmoktų šviesti taip, kaip šviečia jo mokytojas“ (dr. E. Laurinaitis).

Ugdymas turi būti įtraukusis (visi mokosi kartu), lygiateisis (visi turi teisę mokytis vienodomis teisėmis), kokybiškas (individualizuotas pagal kiekvieno vaiko gebėjimus ir lūkesčius).

Už konferencijos organizavimą, aktyvumą, idėjų generavimą noriu nuoširdžiai padėkoti specialiajai pedagogei R. Kasparienei, socialinei pedagogei S. Kiviliauskaitei, direktoriui V. Girčiui, direktoriaus pavaduotojai ugdymui I. Barkienei, matematikos mokytojoms V. Pozniakovienei ir R. Vargalienei, lietuvių kalbos mokytojoms R. Debesytei ir R. Liutkevičiūtei, pradinių kl. mokytojai A. Ščiukienei, psichologei D.Juškienei.

Logopedė R. Budrienė 

Nuotraukos specialiosios pedagogės R. Kasparienės

 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing