Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator


Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-11-13
Naujienos arrow Savivalda
Savivalda Spausdinti El. paštas

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

 • Progimnazijos taryba (PT) - aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

 • PT sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Progimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius.

 • Į PT lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių Tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvo pirmininkų susirinkimas, mokytojus – visuotinis mokytojų susirinkimas, 5 – 8 klasių mokinius – Mokinių seimas, 1 – 3 vietos bendruomenės atstovus – progimnazijos direktorius.

 • PT posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos direktorius PT posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

 • PT vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu PT posėdyje.

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

 • Pritaria progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui, progimnazijos nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus.

 • Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.

 • Kolegialiai svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus.

 • Išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas, analizuoja mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos tobulinimo.

 • Teikia siūlymus progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo.

 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui.

 • Teikia siūlymų dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

 • Svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

 • Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

 • Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.

PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIAI

 

 • PT pirmininkė – etikos ir žmogaus saugos mokytoja Raimonda Linkevičienė.
 • PT sekretorė – lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Sutkuvienė.
 • Mokinių atstovės: Urtė Abrasonytė (8c klasė) ir Laisvūnė Šimonytė (7b klasė).
 • Mokinių tėvų atstovai: Onutė Raščiuvienė ir Ričardas Šlikas.
 • Mokytojų atstovės: Jūratė Sutkuvienė ir Rima Vasiliauskienė.
 • Direktoriaus atstovės: Raimonda Linkevičienė ir Eglė Bukienė.

 

TĖVŲ AKTYVAS (2016 – 2017 M. M.)


DOKUMENTAI

Progimnazijos tarybos planas 2016 – 2017 mokslo metams

Progimnazijos tarybos planas 2015 – 2016 mokslo metams

Progimnazijos tarybos planas 2013 – 2014 mokslo metams

Progimnazijos tarybos planas 2011 - 2012 mokslo metams

Progimnazijos tarybos planas 2011 m.

Mokyklos tarybos veiklos planas 2010 m. 

Mokyklos tarybos veiklos 2009 - 2010 m. ataskaita

Mokyklos tarybos veiklos planas 2009 m. 

Mokyklos tarybos veiklos planas 2008 m. 

MOKINIŲ SEIMAS

 

 • Progimnazijoje nuolat veikia progimnazijos mokinių savivaldos institucija – Mokinių seimas.

 • MS narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato progimnazijos direktorius.

 • Mokinių savivaldos institucijos nariai yra 5 - 8 klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

 • MS vadovauja jos narių išrinktas prezidentas.

Mokinių seimo funkcijos

 • MS inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.

 • Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.

 • Organizuoja savanorių judėjimą.

 • Dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo.

 • Deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

Mokinių seimo susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį po 3 pamokų 301 kab. Susirinkimai protokoluojami.


 

MOKINIŲ SEIMO NARIAI 2016 – 2017 M. M.

 

 

 • Mokinių seimo veiklos koordinatorė - Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja J.Ančerevičiūtė
 • Mokinių seimo prezidentas (-ė) – Urtė Abrasonytė (8c)
 • Prezidento pavaduotojas (-a) – Laisvūnė Šimonytė (7b)

 

Mokinių seimo nariai:

 • 5a klasė - Atėnė Julija Jackutė, Rugilė Ramoškaitė
 • 5b klasė - Agnė Šarauskytė, Kristupas Drozdovas
 • 5c klasė - Eikantas Ostašenkovas, Emilija Skiutė
 • 5d klasė - Kristupas Barauskas, Almantas Vainorius

 

 • 6a klasė - Paulina Petrūnaitė, Ignė Vincenta Katinaitė
 • 6b klasė - Urtė Pauliukėnaitė, Vėja Baltutytė
 • 6c klasė - Aleksandra Vaišvilaitė, Miglė Petkevičiūtė
 • 6d klasė - Rugilė Vaičiulytė, Samanta Meškaitė

 

 • 7a klasė - Austė Varpučianskytė, Julius Urbonas
 • 7b klasė - Meda Pakėnaitė, Laisvūnė Šimonytė
 • 7c klasė - Danas Buivydas, Toma Savickaitė
 • 7d klasė - Ema Pauliulytė, Milana Agejevaitė

 

 • 8a klasė - Urtė Ivanovaitė, Emilija Pupelytė
 • 8b klasė - Karilė Narvilaitė, Austėja Povilaitytė
 • 8c klasė - Urtė Abrasonytė, Ugnė Baltaragytė
 • 8d klasė - Lukas Sipavičius, Eligijus Žemulis

Mokinių seimo prisistatymą rasite ČIA .

 

DOKUMENTAI

Mokinių seimo nuostatai

Mokinių seimo veiklos planas 2014 – 2015 m. m.

Mokinių seimo veiklos planas 2013 – 2014 m. m.

Mokinių seimo veiklos planas 2012 – 2013 m. m.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017-10-02 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing