Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-09-20
Naujienos arrow Paslaugos arrow Mokęstis už neformalųjį muzikinį ugdymą
Mokęstis už neformalųjį muzikinį ugdymą Spausdinti El. paštas

Parengta pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-1235 patvirtintą „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą“.

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Atlyginimas gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį:

 • už I mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 31 d.;
 • už II mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.;
 • už ketvirtį įmoka turi būti sumokėta iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos.

Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs ugdytinį ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį iš sąrašų.

Atlyginimas nemokamas:

 • mokinių vasaros atostogų metu;
 • jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.
 • jei vaikas visą einamąjį mėnesį nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar kopiją.

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

1. Gabiesiems mokiniams, atitinkantiems kriterijus:

laimėti tarptautiniai ir/ar respublikinių konkursai;

puikūs mokymosi rezultatai;

aktyvi koncertinė veikla mokykloje ir mieste.

2. Ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą:

2.1. reikia pateikti prašymą ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą, kad šeima gauna socialinę pašalpą.

2.2. dokumentai pristatomi muzikinio ugdymo skyriaus vedėjui (231 kab.) kas 3 mėnesiai arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.

2.3. laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

3. Ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas:

3.1. reikia pateikti prašymą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažyma) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.

4. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

5. Pateikus dokumentus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojamas, išskyrus tą atvejį, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

6. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma.

MOKESČIO DYDIS

2015 m. rugpjūčio 27d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“

Nustatytas atlyginimas už neformaliojo švietimo programas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

 • Pradinio muzikinio ugdymo programa - 12 Eur
 • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa - 12 Eur
 • Meninės saviraiškos neformaliojo (buvusi kryptingo) ugdymo programa (be individualių pamokų) - 6 Eur
 • Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, skirta gimnazijų mokiniams) - 14 Eur
 • Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios programos: Individuali programa (1 savaitinė val.)– 5 Eur

Mokestis mokamas:

 • mokyklos kasoje (217 kab.). Darbo laikas I – V (8.00-12.00)
 • internetu, pervedant į mokyklos sąskaitą banke: Šiaulių „Juventos“ progimnazija, P.Višinskio 16, įmonės kodas 190532139, sąskaitos Nr. LT 567300 010113702836 Swedbank, kodas 73000. Paskirtyje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę.

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m.rugsėjo20 d. Nr. A- 1235

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“pakeitimo“2 punktą:

1. T v i r t i n u Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. A-1302 „Dėl Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Administracijos direktorius Eduardas Bivainis

 Atlyginimo už NVŠ programas tvarka


Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017-01-04 )
 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing