Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-01-18
Lietuvos 100 - mečio viktorina Spausdinti El. paštas

Pirmą kartą Šiaulių „Juventos“ progimnazijos istorijoje „eTwinning“ projekte (viktorinoje), skirtame paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, dalyvavo tik mokytojų komanda.

Klausimus viktorinai parengė žurnalistas, kultūros antropologas Virginijus Savukynas. „Juventos“ pedagogai aktyviai įsitraukė į atsakymų paieškas. Ypač daug dirbo ir konsultavo istorijos mokytojos Laima Kugrėnaitė ir Zita Girčiuvienė. Nuo jų neatsiliko pradinių klasių mokytojos: puikiai ,,namų darbus“ ruošė Janina Petraitienė ir Aida Zorienė.

 

Smagu ir naudinga buvo pasitikrinti žinias. Nors ir ne į visus klausimus pavyko atsakyti teisingai, nenusiminėme – mokytis niekada nevėlu.

Kviečiame ir Jus pasitikrinti savo žinias.

Pradinių klasių mokytoja I.Karskienė

Lietuvos šimtmečio viktorinos klausimai

1. Vasario 16 – osios aktą pasirašė 20 signatarų, kurie įamžinti. Tačiau neabejotina, kad šalia buvo ir dvidešimt pirmas asmuo. Kokia jo profesija?

2. Kuri savaitės diena buvo vasario 16-oji 1918 metais?

3. Kurią valandą buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas? Kada pradėjo posėdį?

4. Koks tą dieną buvo oras?

5. Kuris signataras tikrais giminystės ryšiais buvo susijęs su Gediminu?

6. Gudų valstybingumo veikėjas Vaclovas Lastauskas buvo vedęs – ką?

7. Kurio signataro brolis tapo pirmuoju Lenkijos prezidentu?

8. Kuo Lietuvai nusipelnęs Simpsonas?

9. Kokios šalies protektorato siekė Lietuvos vyriausybė 1919 metais?

10. 1913 m. Lietuvoje jų tebuvo 13. 1932 m. – jau 2000. Šiuo metu, jų skaičius jau apie 2 mln. Kokia naujovė taip efektingai paplito Lietuvoje per XX a.?

A) Radijo imtuvai; B) Dviračiai; C) Automobiliai.

11. Kas supiršo Antaną Smetoną su Sofija Chodakauskaite?

a. Jonas Basanavičius b. Augustinas Voldemaras c. Vytauto Lansdsbergio senelis (Jonas Jablonskis) 12. Kurį dabartinį politiką pakrikštijo Augustinas Voldemaras?

13. 1919 – 1922 metais Ministrų kabinete ir Seime vyko aršios diskusijos dėl „muštinio“. Apie ką diskutavo politikai ir visuomenė?

a) Apie lietuvišką pinigą „litą“, b) apie vaikų auklėjimo priemones c) apie Kauno maisto aprūpinimą

14. Kodėl pirmuosius Lietuvos iždo pinigus saugojo Lietuvos kariai su šautuvais, bet be šovinių?

a) Kariai buvo nepatikimi, todėl nedavė šovinių b) ginklai buvo nešaudantys, tai ir šovinių nereikėjo c) vokiečiai neleido

15. Petras Avižonis 1923 m. rašė: „Visoje Lietuvoje yra lygiai tiek pat jų, kiek tik viename Rygos mieste“. Apie kokios profesijos atstovus kalbėjo autorius?

A) Barzdaskučius; B) Gydytojus; C) Teisininkus.

16. Zalavas (Švenčionių rajonas); Vilnius; Tokijas; Bezdonys; Magdeburgas; Varšuva; Krokuva (Vavelis); Rasų kapinės (Vilnius). Kokia Lietuvoje prieštaringai vertinamam iš Lietuvos kilusi, istorinė asmenybė sieja šias vietoves?

17. Šis žmogus per savo gyvenimą suspėjo sudalyvauti dviejuose vienas kitam visiškai prieštaraujančiuose istoriniuose procesuose. 1918–1920 m. šis rašytojas vadovavo kuriamai Lietuvos žvalgybai ir padėjo atskleisti kelis pavojingus sąmokslus. Praėjus 20 metų, šis „gėrimas“ buvo vienas iš delegatų, kurie važiavo į Maskvą „parvežti Stalino saulės“. Kas jis?

18. Kaip kauniečiai protesto prieš Prancūzijos politiką metu pašmaikštavo prie jų misijos Kaune?

a) Atnešė gaidį b) improvizavo Balstilijos paėmimą c) išvadino varliaėdžiais

19. Už ką A. Smetona buvo pasodintas į kalėjimą 1923 metais?

a. Už smulkią vagystę b. Už tai, kad išspausdino valdžią kritikuojantį straipsnį c. už tai, kad buvo sugautas išgėręs gatvėje

20. 1919 m. balandžio 26 d. Amerikos žemės ūkio asociacija nusiuntė JAV prezidentui W. Wilsonui laišką. Jame buvo prašoma pripažinti Lietuvą. Kokiomis sienomis?

a. 1569 metų; b. Etnografinėmis; c. pagal tai, kokias nustatys iš JAV atsiųsta delegacija

21. Ką tarpukariu tam tikrą dieną lygiai 12 val. pagerbdavo tylos minute?

a. Vytauto mirtį b. Vilniaus praradimą c. Basanavičiaus mirtį

22. Kodėl tam tikrai atvejais karininkui vedus jis būdavo baudžiamas?

a) Todėl, kad jo žmoną būdavo įsižiūrėjęs generolas b) kariškiams vesti buvo leidžiama tik su jų viršininko leidimu c) taip nutikdavo, jei jis vesdavo kitatautę.

23. 1926 metų vasarą atsirado radijas. Dėl ko ją kaltino kai kurie ūkininkai?

a) Dėl to, kad atitraukia nuo ūkio darbų b) neįdomią programą transliuoja c) manė, kad dėl radijo subjuro orai, kurie lėmė menką derlių

24. Juozas Gabrys-Paršaitis kontraversiška figūra laikomas pirmuoju Lietuvos diplomatu. Tačiau jį mes žinome ir dar vienu slapyvardžiu. Kaip mėgo vadintis Juozas?

a) Vyte Nemunėliu; b) Grafu de Garliava; c) Vytautu Jogailaičiu.

25. Audra, Drąsutis, Galiūnas, Pikuolis, Giltinė, Smūgis – kas vienija visus šiuos pavadinimus?

A) Tai – baltų dievybės; B) Tai – karo laivai; C) Tai – tankai.

26. Kas bendro tarp Šventosios bei Liepojos uostų bei tuometinio Lietuvos prezidento Antano Smetonos 1939-aisiais metais?

27. Šio akto signatarais taip pat buvo Juozas Šibaila, Aleksandras Grybinas, Bronius Liesys ir Vytautas Gužas. Juos galbūt geriau pažįstame dėl tam tikrų pravardžių. Visiškai tiksliai atsakykite, kuriais metais, mėnesį ir dieną buvo pasirašytas šis aktas.

28. 1928m. ir 1938m. Lietuvos Respublikos konstitucijų viena iš nuostatų buvo principinė ir bekompromisinė ir nedavė ramybės mūsų kaimynams. Kas pažymėta šioje nuostatoje?

29. Apie kokį istoriką bei poliglotą štai taip rašė Ernestas Galvanauskas: „Į aprangą jis nekreipė dėmesio. O ši buvo tikrai nepavydėtina: juoda sulamdyta skrybėlė, nudilinta eilutė, kiek atspurę rankovių galai. [...] Apranga niekam nebūtų rūpėjusi, jei ne jo susitikimai su kitataučiais politikais. Lietuvos delegacijos pirmininkas turėjo lankyti Prancūzijos užsienio reikalų ministeriją ir susitikti su Taikos konferencijos vadovais.“ 30. 100 – istorikas;

50 – medikas;

20 – poetas/dvasininkas;

5 – kalbininkas;

2 - ?;

1 – poetė;

Kokia po dvejetu užkoduoto „profesija“?

31. „Lašinių skutimo byla“ – viena iš žymiausių tarpukario bylų, kuomet maisto pramonėje dirbantys asmenys amerikietiškus lašinius žymėdavo kaip lietuviškus. Dėl kokios priežasties jie šitaip elgėsi?

32. Kodėl Kaunas po Pirmojo Pasaulinio karo buvo dviaukštis?

a) Nebuvo pinigų didesniems namams statyti b) tai buvo provincijos miestas pagal carinės Rusijos potvarkį tai buvo karinė tvirtovė, kur nebuvo leidžiami aukštesni pastatai

33. Kas tarpukariu buvo vadinamas „valstybės gynėju“?

A) Teismo antstolis; B) Valstybės lėšomis skiriamas advokatas; C) Prokuroras.

34. Kartą 1938 metų vienas Žibučių kaimo gyventojas Taujėnuose pypkę norėjo prisidegti žiebtuvėliu. Tai pamatę policininkai jam išrašė baudą. Kodėl?

a) Taip buvo saugomasi gaisro pavojaus b) viešoje vietose buvo draudžiama rūkyti c). Buvo įvestas degtukų monopolis.

35. Tarpukaryje vykdavo masiniai teismai, kurie nuteisdavo šimtus tūkstančių žmonių. Kaip tai galėjo nutikti?

a) Lietuva buvo totalitarinė šalis b) teisinės sistemos neapsižiūrėjimas c) tai buvo visuomeniniai teismai, kurie teisdavo visuomenės reiškinius – madą, girtuokliavimą etc.

36. 1936 metais Lietuvoje dvi savaites nebuvo leidžiami laikraščiai. Kodėl?

a) Rašytojai atostogavo; b) Trūko popieriaus; c) Dėl rinkimų.

37. Tarpukario Lietuvoje ant muilo reklamos puikavosi vieno žymaus veikėjo veidas. Kurio?

a) Augustino Voldemaro; b) Kipro Petrausko; c) Salomėjos Neries.

38. Gediminas; Vytautas Didysis; Antanas Smetona; Jonas Basanavičius. Kas siejo šias asmenybes tarpukario Lietuvoje?

39. „Šis žmogus yra tikrai paveikslingas darbuotojas“ – jeigu tokį pasakymą išgirstumėte Mažojoje Lietuvoje XX a. pr., tai reikštų teigiamą darbuotojo savybę. Kokią?

40. Šis žymus pramonininkas, mecenatas ir filantropas, 1879 m. atvykęs į Šiaulius su penkių tūkstančių rublių kapitalu, 1914 m. jau buvo milijonierius. Dėl sėkmingos veiklos vadintas „Odų karaliumi“. 2014 m. rudenį šiam asmeniui Šiauliuose buvo pastatytas paminklas. Kas jis?

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018-03-04 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing