Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-10
Naujienos arrow Muzikinis ugdymas
Neformaliojo ugdymo programos Spausdinti El. paštas

Muzikinio ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Neformaliojo ugdymo programos
2019 - 2020 m. m.

Muzikinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokinių muzikinio ugdymosi (gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, saviraiška) poreikių tenkinimui pagal moksleivių bei jų tėvų laisvai pasirinktas ugdymosi programas:

  • pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę įgyti grojimo muzikos instrumentu kompetenciją,
  • meninės saviraiškos neformalaus ugdymo, suteikiančio galimybę ugdyti saviraiškos įgūdžius, dainuojant, muzikuojant, šokant meniniuose kolektyvuose.
  • profesinės linkmės muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę gabiems ir itin gabiems mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus,
  • meninės saviraiškos meno kolektyvuose, sudaro sąlygas baigusiems mokyklą mokiniams toliau plėtoti įgytus meninės raiškos gebėjimus.

Pradinio muzikinio ugdymo programa (trukmė - 4 metai, 1 - 4 kl.).

Tikslas - nuosekliai ir sistemingai perteikti muzikos teorijos žinias, susipažinti su pasirinkto instrumento technika, ir, plėtojant meninę saviraišką, formuoti dainavimo, muzikavimo įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 1ab, 2ab, 3ab, 4ab klasės (170 mok.).Plačiau...

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (trukmė 4 - metai, 5 - 8 kl.).

Tikslai – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus; išmokyti groti pasirinktu instrumentu, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, siekti tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.
Pagal šią programą mokosi 5abd, 6ab, 7ab, 8abc klasės (194 mok.). Plačiau...
 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa


Tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Pagal šią programą mokosi 65 mokiniai.

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa (trukmė 1-8 metai, 1-8 kl.).

Tikslai – suteikti muzikos rašto ir kultūros pažinimo pagrindus, suformuoti solfedžiavimo įgūdžius; per dainavimą, šokį, muzikavimą kolektyvuose ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6ab, 7c klasės (145 mok.).Plačiau ...

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo su individualiomis pamokomis programa

Tikslas - patenkinti moksleivių poreikius tęsti muzikinę veiklą, sudaryti galimybes išreikšti save per meninę saviraišką dainuojant solo, muzikuojant pasirinktu instrumentu, šokant liaudies šokius. Pagal šią programą lavinasi mokyklą baigę mokiniai, norintys toliau dainuoti, dalyvauti atlikėjiškoje veikloje. Mokosi 10 mokiniai. 

Baziniu mokyklos kursu laikomos pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, kurias pabaigus, mokinys gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą (kodas 9201).
Kitas programas mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.

 


Pradinio muzikinio ugdymo programa

(fortepijonas, smuikas, akordeonas)

 

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.
Muzikavimas (instrumentas)
1
1
1
1
Solfedžio2
2
2
2
Muzikos istorija
00
0
0
Muzikos raiška: choras, ansamblis 2
2
2
2
Pasirenkamieji:
    
Ansamblis
0
0
2
2
Antrasis muzikos instrumentas*
0
0
0-1
0-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:
5
5
5-8
5-8
Individualiems užsiėmimams
1
1
1-2
1-2
Grupiniams užsiėmimams
4
4
4-6
4-6
*Antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas, mušamieji, skersinė fleita) skiriamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus arba tėvų rašytinius prašymus.

 

Pradinio muzikinio ugdymo programa

(gitara, kanklės, išilginė fleita, skersinė fleita, mušamieji, elektroninis instrumentas, skrabalai)

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.
Muzikavimas (instrumentas)
1
1
1
1
Solfedžio2
2
2
2
Muzikos istorija
00
0
0
Muzikos raiška: choras, ansamblis 2
2
2
2
Pasirenkamieji:
    
Ansamblis
0
0
2
2
Antrasis muzikos instrumentas*
0
0
0-1
0-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:
5
5
5-8
5-8
Individualiems užsiėmimams
1
1
1-2
1-2
Grupiniams užsiėmimams
4
4
4-6
4-6

* antrasis muzikos instrumentas - fortepijonas, skiriamas styginiais ir pučiamaisiais instrumentais grojantiems mokiniams.

** valandų skirtumai: minimumas žymi branduolį (privalomi dalykai), maksimumas rodo valandas su pasirenkamaisiais (neprivalomais) dalykais.


Solfedžio. Tikslas – lavinti muzikinę klausą, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus.

Muzikos instrumentas. Mokinys susipažįsta su instrumento technika, meninės išraiškos priemonėmis, lavinami muzikavimo įgūdžiai.

  • Nuo 1-os klasės pradedama groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, nuo 3 - čios klasės - gitara, išilgine, skersine fleita, akordeonu, mušamaisiais, elektronininiu instrumentu, kanklėmis, skrabalais. Mokiniui skiriama 1 val. per savaitę.

Ansamblinis muzikavimas. Tikslas - formuoti dainavimo įgūdžius, skatinti ir plėtoti meninę saviraišką.

  • 1 - 4 kl. mokiniai dainuoja jaunučių choruose, vokaliniuose ansambliuose.

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa

(fortepijonas, smuikas, akordeonas)

 

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikavimas (instrumentas)
1
1
1
0,5
Solfedžio2
2
2
0
Muzikos istorija
00
0
2
Muzikos raiška: choras, ansamblis 2
2
2
2
Pasirenkamieji:
    
Ansamblis
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas*
0-10-1
0
0
Muzikos technologijos0000-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:
5-7
5-7
5-6
4,5-6,5
Individualiems užsiėmimams
1-2
1-2
1
0,5
Grupiniams užsiėmimams
4-5
4-5
4-5
4-6

 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa


(gitara, kanklės, išilginė fleita, skersinė fleita, elektroninis instrumentas)

 

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikavimas (instrumentas)
1
1
1
0,5-1
Solfedžio2
2
2
0
Muzikos istorija
00
0
2
Muzikos raiška: choras, ansamblis 2
2
2
2
Pasirenkamieji:
    
Ansamblis
1
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas*
0-1
0-1
0
0
Muzikos technologijos
00
0
0-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:
5-7
5-7
5-6
4,5-7
Individualiems užsiėmimams
1-2
1-2
1
0,5-1
Grupiniams užsiėmimams
4-5
4-5
4-5
4-6


* antrasis muzikos instrumentas (fortepijonas, mušamieji, skersinė fleita) skiriamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus arba tėvų rašytinius prašymus.

** valandų skirtumai: minimumas žymi branduolį (privalomi dalykai), maksimumas rodo valandas su pasirenkamaisiais (neprivalomais) dalykais.

Solfedžio. Tikslai – nuosekliai ir sistemingai perteikti muzikos ir teorijos žinias, ugdyti muzikinę klausą (melodinę, harmoninę, ritminę), atmintį, intonaciją, lavinti mąstymą, kūrybiškumą; mokyti analizuoti muzikos kūrinius, jų savybes, išraiškos priemones, supažindinti su įvairių stilių, žanrų muzika.

Muzikos istorija. Tikslai – supažindinti su muzikos kūrinių formomis, išraiškos priemonėmis, muzikos žanrais, kompozitoriais, ugdyti detalaus muzikos suvokimo įgūdžius.

Muzikos instrumentas. Tikslas – išmokyti groti pasirinktu instrumentu, plėtoti muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Toliau tęsiamas mokymasis groti pradinėse klasėse pasirinktu muzikos instrumentu.

Ansamblinis muzikavimas. Tikslai – plėtoti kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius, siekti demokratiškumo, tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

  • Nuo 5 klasės mokiniai pasiskirsto po įvairius kolektyvus pagal instrumentą: fortepijonu, el. klavišiniais grojantys mokiniai lanko chorą, vokalinius ansamblius; smuiku, gitara, kanklėmis, fleita grojantys mokiniai lanko instrumentinius ansamblius (smuikininkų, gitaristų, liaudies instrumentų, išilginių fleitų). 

 

 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa

(fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės)

 

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:1kl.  2kl. 3kl. 4kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikavimas (instrumentas)
1
2222
2
2
0,5-1**
Solfedžio22222
2
2
0
Muzikos istorija
0 0 0 000
0
2
Muzikos raiška: choras, ansamblis 12222
2
2
2
Pasirenkamieji:
        
Ansamblis
00221
1
1
1
Antrasis muzikos instrumentas*
000-10-10-1
0-1
0
0
Muzikos technologijos00000001
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę. Iš jų:
466-96-96-8
6-8
6-7
4,5-7
Individualiems užsiėmimams
122-32-32-32-320,5-1
Grupiniams užsiėmimams
344-64-64-5
4-5
4-5
4-6

* antrasis muzikos instrumentas - fortepijonas, skiriamas styginiais instrumentais grojantiems mokiniams.

** 8-oje klasėje  mokiniai tęsia pradėtą arba renkasi naują instrumentą (gitarą, akomponavimo pagrindus, mušamuosius).Grupių pamokos vyksta kartu su visais klasės mokiniais.

Grupių pamokos vyksta kartu su visais klasės mokiniais.

 

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa

 

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 1kl.*  2kl. 3kl. 4kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikos pažinimas/muzika-2222
22
2
Meninė raiška-2222
22
2
Savaitinių valandų skaičius-4444
4
4
4

* nėra meninės saviraiškos programos 1 klasėje

Meninės raiškos kryptys: 2 kl. – šiuolaikinis muzikavimas, 3 kl. - šiuolaikinis muzikavimas, 4 kl. – liaudies šokis, 5 kl. – liaudies šokis, 6 kl. – liaudies šokis, 7 kl. – liaudies šokis, 8 kl. - liaudies šokis  su etnokultūriniu ugdymu.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-10-23 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing