Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-04-21
Naujienos arrow Muzikinis ugdymas arrow Priėmimo tvarka
Priėmimo tvarka Spausdinti El. paštas

PATVIRTINTA
Šiaulių „Juventos“ progimnazijos
direktoriaus
2012 m. vasario 1 d.
 įsakymu Nr. V- 96

 

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS,

VYKDANČIOS NEFORMALIOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS,

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

 

 I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją, vykdančią neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą į mokyklos muzikinio ugdymo klases, nustato klasių, grupių komplektavimo tvarką, informavimo apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.

 

II.    MOKYKLOS, KLASIŲ, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

2. Iki einamųjų metų sausio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, atsižvelgdamas į miesto bendruomenės vaikų neformaliojo ugdymosi ir saviraiškos poreikį, higienos normas, programų finansavimo kriterijus, nustato maksimalų priimamų mokinių skaičių mokyklai bei maksimalų skaičių klasėse.

3. Iki einamųjų metų kovo 1 d. mokyklos taryba, atsižvelgdama į nustatytą maksimalų į mokyklą priimamų mokinių skaičių ir vaikų skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėse, klasėse, rekomendacijas dėl ugdymo plano ir mokomųjų programų keliamus reikalavimus, vaikų ir tėvų pageidavimus bei mokytojų kvalifikaciją, nustato grupių, ir klasių skaičių kiekvienai ugdymo programai.

4. Klasių, grupių komplektavimas vykdomas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

 

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

5. Mokykla neformaliojo muzikinio ugdymo programas rengia pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytus bendruosius kriterijus.

6. Mokykla muzikinio ugdymo planą sudaro atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas.

7. Mokyklos muzikos dalykų programų turinį, atsižvelgdama į vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, mokyklos vaikų užimtumo kryptis, nustato mokyklos muzikos mokytojų metodinis būrelis.

8. Mokyklos neformalusis muzikinis ugdymas organizuojamas pagal mokyklos parengtas muzikinio ugdymo programas ir ugdymo planus, suderintus su Švietimo skyriumi. Programas ir ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius.

9. Mokykloje mokiniai gali mokytis pagal šias muzikinio ugdymo programas:

9.1. 8 metų pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo (fortepijonas, smuikas, akordeonas - 7 grojimo metai).

9.2. 8 metų pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo (gitara, kanklės, išilginė fleita, skersinė fleita, el. klavišinis – 5 grojimo metai).

9.3. 8 metų kryptingo meninio ugdymo.

10. Mokykloje meninę saviraišką gali tęsti baigę aštuonias klases ir besimokantys kitose mokyklose mokiniai.

11. Perėjimas iš vienos muzikinio ugdymo programos į kitą vykdomas atsižvelgiant į mokinio galimybes ir poreikius, bei tėvų raštu pateiktus prašymus.

 

IV. PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

12. Į mokyklą priimami  6 -14 m. amžiaus vaikai.

13. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

13.1. prašymą, kuriame nurodoma:

13.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

13.1.2. tėvų ar globėjų adresas, telefonas;

13.1.3. programa, pagal kurią norėtų mokytis vaikas.

13.2. gimimo liudijimą ir jo kopiją;

13.3. vaiko sveikatos būklės pažymą.

14. Prašymai mokytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d.

15. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus.

16. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami Prašymų registracijos knygoje.

17. Prašymų registraciją ir vaikų priėmimą vykdo mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

18. Priimant į muzikinio ugdymo klases vykdoma atranka, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų keliamus reikalavimus, muzikinių gebėjimų patikrinimo rezultatus, turimą muzikinį išsilavinimą bei nustatytą priimamų mokinių skaičių.

19. Priimant mokinius į pirmas muzikinio ugdymo klases atliekamas stojančiųjų muzikinių duomenų patikrinimas: balsas, muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pajautimas, koordinacija.

Muzikinės klausos patikrinimo sudedamosios dalys:

  • Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumentinio pritarimo padainuoti savo pasirinktą arba per muzikos pamokėles išmoktą nesudėtingą dainelę (pvz. „Jurgelis meistrelis“, „Vijo lizdą pelėda“, „Du gaideliai“).
  • Muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojos pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus.
  • Melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4 - 6 garsų melodijas.
  • Ritminis pajautimas. Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2-4 taktų ritminius darinius (ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos ir pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).
  • Koordinacija. Vaikas turi pakartoti nesudėtingus ritmus, kuriuose į plojimą delnais yra įterptas spragsėjimas, beldimas, trepsėjimas ir t. t.

20. Į kitas muzikines klases, jei yra laisvų vietų, priimami mokiniai, pateikę pažymą apie pasiekimus panašaus ugdymo mokykloje. Individualiai pasirengusiems mokiniams organizuojamas muzikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas.

21. Į kitas muzikines klases priimtiems mokiniams birželio mėnesį organizuojamos muzikos pamokos – konsultacijos programų skirtumams likviduoti.

22. Priimamų vaikų gebėjimų patikrinimo turinį nustato ir organizavimo tvarkos aprašą parengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Aprašą tvirtina ir patikrinimo datą nustato mokyklos direktorius.

23. Muzikinių gebėjimų patikrinimas, priimant į pirmas klases, organizuojamas pavasarį, pasibaigus prašymų priėmimo terminui. Priimant į kitas klases gebėjimų patikrinimas organizuojamas iki einamųjų metų rugpjūčio 25 dienos.

24. Mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

V. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS

25. Mokiniai, nevykdantys muzikinio ugdymo programos, nedarantys pažangos (nepatenkinami įvertinimai metiniame), be pateisinamos priežasties praleidinėjantys muzikos pamokas, nuolat ir grubiai pažeidžiantys mokyklos vidaus taisykles, pasibaigus mokslo metams gali būti keliami į nemuzikinę klasę.

26. Mokiniams, be pateisinamos priežasties praleidinėjantiems individualaus instrumento pamokas ir neišlaikiusiems egzamino, individualaus instrumento pamokos nuimamos, paliekant mokinį mokytis pagal kryptingo muzikinio ugdymo programą.

27.Mokiniai, kurių tėvai (globėjai) nemoka mokesčio už papildomą muzikinį ugdymą,  (mokestis mokamas kas pusmetį rugsėjo ir sausio mėnesiais, arba, mokantiems kas mėnesį, iki paskutinės mėnesio dienos.) šalinami iš muzikinio ugdymo programos. Tėvai už mokymąsi iki išbraukimo dienos privalo sumokėti.

28.Mokiniai iš muzikinio ugdymo programos šalinami Mokytojų tarybos siūlymu ir Mokyklos tarybos pritarimu.

29.Mokinių pašalinimas iš muzikinio ugdymo programos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Mokinių priėmimo tvarka į mokyklos muzikinio ugdymo klases skelbiama „Juventos“ progimnazijos interneto svetainėje http://www.juventa.lt

31. Mokyklos vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su priėmimo į muzikinio ugdymo klases tvarka.

32. Priėmimo į Šiaulių miesto „Juventos“ progimnaziją, vykdančią neformaliojo vaikų muzikinio ugdymo programą,  priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012-02-08 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing