Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Administrator


Ugdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-12-10
Naujienos arrow Muzikinis ugdymas arrow Priėmimo tvarka
Priėmimo tvarka Spausdinti El. paštas

PATVIRTINTA

Šiaulių “Juventos” progimnazijos

direktoriaus

2019 m. balandžio 15 d.

įsakymu Nr. V-51

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS,

VYKDANČIOS NEFORMALIOJO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAS,

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių „Juventos“ progimnaziją, vykdančią neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą į „Juventos“ progimnazijos muzikinio ir meninio ugdymo klases, nustato klasių, grupių formavimo tvarką, informavimo apie priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.

II. MOKYKLOS, KLASIŲ, GRUPIŲ FORMAVIMAS

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į miesto bendruomenės vaikų neformaliojo ugdymosi ir saviraiškos poreikį, higienos normas, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto galimybes, kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. nustato maksimalų pagal Programas ugdomų mokinių skaičių mokyklai ir patvirtina Programų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašą.

3. Mokyklos taryba, atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą maksimalų Mokykloje ugdomų mokinių skaičių pagal Programas, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. nustato Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo patvirtintuose Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų bendruosiuose ugdymo planuose Programai numatytą savaitinį valandų skaičių ir vidutinį mokinių skaičių grupėje, vaikų ir tėvų pageidavimus bei mokytojų kvalifikaciją, grupių (klasių) skaičių kiekvienai Programai.

4. Klasių, grupių komplektavimas vykdomas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

III. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

5. Mokykla Programas rengia pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius kriterijus, Bendruosius ugdymo planus ir Mokyklos nuostatus, atsižvelgdama į Mokyklos vaikų užimtumo organizavimo kryptis, vaikų saviraiškos poreikius bei interesus, tėvų pageidavimus.

6. Mokykla neformalųjį vaikų švietimą organizuoja pagal Muzikinio ugdymo planą, parengtą vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. Planas derinamas su švietimo skyriumi iki spalio 1d.

7. Mokyklos muzikos dalykų programų turinį, atsižvelgiant į vaikų saviraiškos poreikius ir interesus, tėvų pageidavimus, mokyklos vaikų užimtumo kryptis, nustato mokyklos muzikos mokytojų metodinis būrelis.

8. Programas ir ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius.

9. Mokykloje mokiniai priimami mokytis pagal šias Programas:

9.1. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas: ketverių metų pradinio muzikinio ugdymo programą ir ketverių metų pagrindinio muzikinio ugdymo programą;

9.2. meninės saviraiškos (nuo 7 iki 15 metų) neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, be individualių pamokų);

9.3. muzikinės saviraiškos (nuo 10 iki 19 metų) ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, be individualių pamokų). Programą gali rinktis baigę aštuonias klases ir besimokantys kitose mokyklose mokiniai.

10. Perėjimas iš vienos muzikinio ugdymo programos į kitą vykdomas, atsižvelgiant į mokinio galimybes ir poreikius bei raštu pateiktus tėvų prašymus.

IV. PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

11. Į mokyklą priimami vaikai nuo 6 iki 19 m. amžiaus.

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

12.1. prašymą, kuriame nurodoma:

12.1.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo data / asmens kodas, gyvenamoji vieta, tėvų / globėjų telefonas,

12.1.2. Programa, pagal kurią norėtų ugdytis vaikas.

13. Prašymai ugdytis mokykloje priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d.

14. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus.

15. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą registruojami Prašymų registracijos knygoje. Prašymų registraciją ir vaikų priėmimą vykdo mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo.

16. Priimamų vaikų muzikinių/meninių gebėjimų patikrinimo turinį ir organizavimo tvarkos aprašą parengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

17. Mokinių priėmimą į Muzikinio ir meninio ugdymo programas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija.

18. Priimant mokinius į pirmas muzikinio ir meninio ugdymo klases atliekamas muzikinių duomenų patikrinimas: balsas, muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pajautimas, koordinacija.

Muzikinės klausos patikrinimo sudedamosios dalys:

• Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumentinio pritarimo padainuoti savo pasirinktą arba per muzikos pamokėles išmoktą nesudėtingą dainelę (pvz. „Jurgelis meistrelis“, „Vijo lizdą pelėda“, „Du gaideliai“).

• Muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojos pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus.

• Melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4 - 6 garsų melodijas.

• Ritminis pajautimas. Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2-4 taktų ritminius darinius (ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos ir pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).

• Koordinacija. Vaikas turi pakartoti nesudėtingus ritmus, kuriuose į plojimą delnais yra įterptas spragsėjimas, beldimas, trepsėjimas ir t. t.

19. Į kitas muzikines klases, jei yra laisvų vietų, priimami mokiniai, pateikę pažymą apie pasiekimus panašaus ugdymo mokykloje.

Individualiai pasirengusiems mokiniams organizuojamas muzikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas.

20. Muzikinių gebėjimų patikrinimas, priimant į pirmas klases, organizuojamas pavasarį, iki gegužės 1d. Priimant į kitas klases gebėjimų patikrinimas organizuojamas iki einamųjų metų rugpjūčio 25 dienos.

21. Mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

V. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMOS

22. Mokiniai, nevykdantys Muzikinio ugdymo programos, nedarantys pažangos (nepatenkinami įvertinimai metiniame), be pateisinamos priežasties praleidinėjantys muzikos pamokas, pasibaigus mokslo metams gali būti keliami į bendrojo ugdymo klasę.

23. Mokiniams, be pateisinamos priežasties praleidinėjantiems individualaus instrumento pamokas ir neišlaikiusiems egzamino, individualaus instrumento pamokos nuimamos, paliekant mokinį mokytis pagal muzikinės saviraiškos ugdymo programą be individualių pamokų.

24. Mokiniai, kurių tėvai (globėjai) nemoka Šiaulių savivaldybės nustatyto mokesčio už neformalųjį švietimą daugiau negu mėnesį, mokyklos direktorius, informavęs ugdytinį ir jo tėvus, gali išbraukti ugdytinį iš Muzikinio ugdymo programos. Tėvai už mokymąsi iki išbraukimo dienos privalo sumokėti.

25. Mokiniai, nesilaikantys Mokyklos tvarkos taisyklių ir/ar pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašą be priežasties nelankę užsiėmimų mokykloje 60 dienų, Mokyklos tarybos sprendimu gali būti šalinami iš Muzikinio ugdymo programos.

26. Mokinių pašalinimas iš muzikinio ugdymo programos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Mokinių priėmimo tvarka į mokyklos muzikinio ugdymo klases skelbiama Šiaulių „Juventos“ progimnazijos interneto svetainėje adresu: http://siauliai.mok.lt/juventa.

28. Mokyklos vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) supažindinimą su priėmimo į muzikinio ugdymo klases tvarka.

29. Priėmimo į Šiaulių miesto „Juventos“ progimnaziją, vykdančią neformaliojo vaikų muzikinio ugdymo programą, priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019-04-23 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing