Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Kontaktai
Priėmimas/laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Veikla/dokumentai
SKU
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Administrator

Ugdymas karjerai
Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:00 - 8:45
II.8:55 - 9:40
III.9:50 - 10:35
IV.11:00 - 11:45
V.12:05 - 12:50
VI.13:00 - 13:45
VII.13:55 - 14:40
VIII.
14:50 - 15:35
IX.15:40 - 16:25
X.16:30 - 17:15
XI.17:20 - 18:05
XII.18:10 - 18:55

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019-08-19
Naujienos arrow Muzikinis ugdymas arrow Mokestis už neformalųjį muzikinį ugdymą
Mokestis už neformalųjį muzikinį ugdymą Spausdinti El. paštas

Parengta pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-1235 patvirtintą „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą“.

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Atlyginimas gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį:

 • už I mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 31 d.;
 • už II mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.;
 • už ketvirtį įmoka turi būti sumokėta iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos.

Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs ugdytinį ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį iš sąrašų.

Atlyginimas nemokamas:

 • mokinių vasaros atostogų metu;
 • jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.
 • jei vaikas visą einamąjį mėnesį nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar kopiją.

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

1. Gabiesiems mokiniams, atitinkantiems kriterijus:

laimėti tarptautiniai ir/ar respublikinių konkursai;

puikūs mokymosi rezultatai;

aktyvi koncertinė veikla mokykloje ir mieste.

2. Ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą:

2.1. reikia pateikti prašymą ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą, kad šeima gauna socialinę pašalpą.

2.2. dokumentai pristatomi muzikinio ugdymo skyriaus vedėjui (231 kab.) kas 3 mėnesiai arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.

2.3. laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

3. Ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas:

3.1. reikia pateikti prašymą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažyma) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.

4. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

5. Pateikus dokumentus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojamas, išskyrus tą atvejį, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

6. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma.

MOKESČIO DYDIS

2015 m. rugpjūčio 27d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“

Nustatytas atlyginimas už neformaliojo švietimo programas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

 • Pradinio muzikinio ugdymo programa - 12 Eur
 • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa - 12 Eur
 • Meninės saviraiškos neformaliojo (buvusi kryptingo) ugdymo programa (be individualių pamokų) - 6 Eur
 • Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, skirta gimnazijų mokiniams) - 14 Eur
 • Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios programos: Individuali programa (1 savaitinė val.)– 5 Eur

Mokestis mokamas:

 • mokyklos kasoje (217 kab.). Darbo laikas I – V (8.00-12.00)
 • internetu, pervedant į mokyklos sąskaitą banke: Šiaulių „Juventos“ progimnazija, P.Višinskio 16, įmonės kodas 190532139, sąskaitos Nr. LT 567300 010113702836 Swedbank, kodas 73000. Paskirtyje būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę.

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2016 m.rugsėjo20 d. Nr. A- 1235

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo“pakeitimo“2 punktą:

1. T v i r t i n u Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. A-1302 „Dėl Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Administracijos direktorius Eduardas Bivainis

 Atlyginimo už NVŠ programas tvarka


ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOJE TEIKIAMĄ

NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo už Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokėjimo tvarką, terminus, lengvatų taikymą, atlyginimo užskaitymą arba gražinimą.

2. Atlyginimo dydį nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

3. Mokėjimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (2016 09 20, Nr. A-1235) patvirtintu „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašu“.

II. ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

4. Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.

5. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

6. Ugdytiniams ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, atlyginimas gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį:

6.1. už I mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 31 d.;

6.2. už II mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.;

6.3. už ketvirtį įmoka turi būti sumokėta iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos.

7. Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs ugdytinį ar jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti ugdytinį iš sąrašų.

III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS

8. Atlyginimas nemokamas:

8.1. mokinių vasaros atostogų metu;

8.2. jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.

8.3. jei vaikas visą einamąjį mėnesį nelankė įstaigos dėl ligos ir pateikė gydytojo pažymą ar kopiją.

9. Atlyginimas mažinamas 100 procentų už praėjusių mokslo metų rezultatus gabiesiems mokiniams, atitinkantiems visus tris kriterijus:

9.1 tarptautinių ir respublikinių konkursų laimėtojams (prizininkas, diplomantas, laureatas);

9.2. puikiai besimokantiems;

9.3. aktyviai dalyvaujantiems mokyklos ir miesto koncertinėje veikloje.

10. Pasiūlymus dėl atleidimo nuo mokesčio teikia muzikos mokytojai, svarsto muzikos mokytojų metodikos taryba, galutinį sprendimą priima direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

11. Mokyklos direktorius įsakymu patvirtina gabių vaikų, kuriems pritaikyta lengvata, sąrašą.

12. Ugdytinių, kuriems taikoma šio Aprašo 9 punkte nurodyta lengvata, dalis negali būti didesnė nei 5 proc. visų mokykloje pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ugdomų mokinių.

13. Laikotarpis, kai atlyginimo dydis mažinamas šio Aprašo 9 punkte nurodytiems ugdytiniams, negali būti ilgesnis nei vieneri mokslo metai.

14. Atlyginimas mažinamas 100 procentų ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą.

15. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio Aprašo 14 punkte minima lengvata, įstaigos vadovui pateikia:

15.1. prašymą;

15.2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą.

16. Atlyginimas mažinamas 100 procentų ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas.

17. Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šio Aprašo 16 punkte minima lengvata, įstaigos vadovui pateikia:

17.1. prašymą

17.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažyma) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.

18. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka. 19. Pateikus dokumentus pavėluotai, atlyginimas už praėjusį laikotarpį neperskaičiuojamas, išskyrus tą atvejį, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

20. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma. 21. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos mokesčio lengvatos, pristatomi muzikinio ugdymo skyriaus vedėjui kasmet kas 3 mėnesiai arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.

22. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma.

IV. ATLYGINIMO UŽSKAITYMAS ARBA GRĄŽINIMAS

23. Jei atlyginimas buvo sumokėtas iš anksto už pusmetį arba už ketvirtį, o užsiėmimai nevyko ne mažiau kaip 1 mėnesį dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių arba vaikas nelankė mokyklos dėl ligos vieną mėnesį, tėvams pateikus prašymą, atlyginimas įskaitomas už kitą mėnesį.

24. Atlyginimas grąžinamas, jei ugdytinis ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos išbraukiamas iš įstaigos sąrašų arba paskutinį mokslo metų mėnesį dėl pateisinamų priežasčių nevyko užsiėmimai ir įskaityti atlyginimą už kitą mėnesį nėra galimybės.

25. Prašymą dėl atlyginimo grąžinimo arba įskaitymo už kitą mėnesį ugdytinis arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.

27. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016-10-15 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing