Ilgalaikiai 2017 – 2019 metų progimnazijos veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai

Ilgalaikis prioritetas - atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.

Strateginis tikslas – plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę.

1. TIKSLAS. Kokybiškas bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas, švietimo veiklos pristatymas.

 • 1.1. Kokybiškai įgyvendinti Bendrąsias bei pritaikytas bendrąsiaspradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas
 • 1.2. Pristatyti mokyklos veiklą ir atstovauti miestui.

2. TIKSLAS. Mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikių tenkinimas, palankių sąlygų vaikų socializacijai sudarymas.

 • 2.1. Užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą, paslaugų įvairovę.
 • 2.2. Ugdyti mokinių socialines kompetencijas.
 • 2.3. Skatinti mokinių saviraišką, dalyvauti įvairiose vaikų socializacijos programose.

3. TIKSLAS. Kokybiška ir savalaikė pagalba mokiniams, jų tėvams, mokytojams.

 • 3.1. Užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.
 • 3.2. Kurti saugią mokyklą.
 • 3.3. Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą.

4. TIKSLAS. Kryptingas mokyklos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.

 • 4.1. Gerinti mokyklos ugdomąją aplinką.
 • 4.2. Atnaujinti mokyklos materialinę bazę.

5. TIKSLAS. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas ir įvairiapusės veiklos skatinimas.

 • 5.1. Skatinti mokytojų ir mokinių mainus, susipažinti su Europos šalių kultūra, tobulinti užsienio kalbų žinias, gerinti ugdymo kokybę.
 • 5.2. Skatinti įvairiapusę mokinių veiklą.

 

2017 m. veiklos programos tikslas ir uždaviniai

Tikslas - kurti visuminio asmenybės ugdymo sistemą.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti ugdymo kokybę, plėtojant mokinių ir mokytojų kompetencijas.
 2. Gerinti bendruomenės narių socialinį – emocinį klimatą, sudarant sąlygas saviraiškai ir socializacijai.
 3. Stiprinti asmeninę atsakomybę ir lyderystę.
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017-09-14 )